Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Lử Thẩn

Thôn Sảng Chải-Xã Lử Thẩn-Huyện Si Ma Cai
963062510
lci-simacai-ptdtbtthcsluthan@edu.viettel.vn